Taiwan 241 New Taipei City, + 50 km
Taiwan 241 New Taipei City, Yangtze River
ca.
Al toegevoegd + 50 km

afstand

Deze afstand geldt voor alle geselecteerde steden
0 50 100 150 200 250
Alle plaatsen in de buurt Taiwan 241 New Taipei City, Yangtze River
background overlay image

TERMS & CONDITIONS

Legal Information

EURODO LTD, UNIT 8086, GROUND FLOOR, 30 BLOOMSBURY STREET, LONDON, WC1B 3QJ, UNITED KINGDOM

Brands and websites

Ticketeria, Entradaria, Entraderia

Voorwerp

Deze algemene voorwaarden regelen de toegang tot en het gebruik door elke natuurlijke persoon (hierna gebruiker of gebruikers) van de website, evenals de inhoud en diensten ervan.

Het gebruik van bepaalde diensten die via de Website aan Gebruikers worden aangeboden, kan onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden die, naargelang het geval, deze Algemene Voorwaarden vervangen, aanvullen en / of wijzigen. Bijgevolg dient de Gebruiker bij eerder gebruik van deze diensten ook de relevante specifieke voorwaarden zorgvuldig te lezen en te aanvaarden.

Het gebruik van de website impliceert de volledige aanvaarding door de gebruiker van de bepalingen in de algemene voorwaarden en elk ander beleid dat voortvloeit uit de toepassing, in de versie die door EURODO is gepubliceerd op het moment dat de gebruiker de website bezoekt.

EURODO's doel is om een gemeenschap van gebruikers te bieden.

In die zin streeft EURODO ernaar om via de website een uniform intellectueel concertprogramma aan te bieden dat is aangepast aan de gebruiker, waar u de interesses van uw kennissen kunt kennen en op verzoek actief kunt deelnemen aan de uitvoering van het concert.

EURODO verbindt gebruikers met hun contacten via soortgelijke musicals en evenementen van algemeen belang.

EURODO biedt een catalogus van musicals die in verschillende steden over de hele wereld worden opgevoerd en biedt toegang tot platforms die kaartjes voor deze evenementen afhandelen.

EURODO verzamelt verzoeken van al zijn gebruikers om in overeenstemming hiermee een cultureel aanbod te creëren, de concerten worden geactiveerd op basis van gebruikersvraaggegevens, dit verzoek wordt verzameld op het EURODO-platform in de secties die voor dit doel zijn gedefinieerd. De gebruiker kan altijd wijzigingen aanbrengen.

Wanneer de gebruiker zijn interesse in een bepaalde artiest kenbaar maakt, is EURODO verantwoordelijk voor het per e-mail verstrekken van deze gebruiker aan deze gebruiker over de muzikale evenementen waarmee hij is verbonden.De faciliteit biedt toegang tot informatie over livemuziek die de gebruiker zal interesseren.

In EURODO-concertmodus stelt EURODO, in overleg met alle auditors van de concertorganisator, een minimumbudget vast voor het bevestigen van een evenement, gebruikers kopen opnames vóór het evenement waarvoor het bedoeld is. aanbieding met gunstige voorwaarden.

Wanneer EURODO de verkoop van de volledige zaal te koop realiseert, wordt het concert bevestigd en begint de verkooptranche voordat de geselecteerde zaal volledig is geladen.

In het geval dat het minimum verkoopniveau niet wordt bereikt, bevestigt het concert dit niet, en als gevolg daarvan stemt EURODO ermee in om het volledige bedrag van de verkopen die tijdens de pre-productiefase zijn gemaakt, terug te betalen.

EURODO ontwikkelt en ontwikkelt voortdurend nieuwe tools die ten goede komen aan de gebruiker die bij EURODO is geregistreerd.

EURODO-diensten

Momenteel biedt EURODO gebruikers via de website onder meer de volgende diensten:

1. Gratis gebruikersregistratie op EURODO-websites via het gebruikersregistratieproces om het concertprogramma te activeren.

2. Voer alle gebruikersgegevens in, evenals steden van belang, toegangswachtwoord.

3. Diensten en tools voor het beheer van de zoektocht naar concerten en festivals.

4. Aangepaste profielpagina op het platform met privé-informatie.

5. Automatische update van muziekvoorkeuren en vrienden die ermee verbonden zijn.

6. Aanbevelingen doen voor muzikale evenementen, gepersonaliseerd op basis van de muzikale smaak van de gebruiker, geïdentificeerd via het Facebook-platform, Spotify, iTunes en de EURODO-website.

7. Automatische en gratis ontvangst van informatie in elektronische vorm over artiesten die volgens de gebruiker voor hen interessant zijn.

8. Het aanbieden van elektronische reclameboodschappen over de artiesten die de gebruiker heeft aangegeven en die voor jou interessant zijn.

De diensten die EURODO via de Website aanbiedt, zijn niet bedoeld voor gebruikers jonger dan 16 jaar. Bij het gebruik van de Services verklaren en garanderen Gebruikers dat ze ten minste 16 jaar oud zijn.

Gebruikers tussen de 14 en 18 jaar moeten hun ouders of mentoren informeren over het gebruik van de website en de diensten die ze willen gebruiken, evenals over het doorgeven van informatie aan derden met wie ze contact hebben gehad via de service.

Sommige services kunnen beperkt zijn voor gebruikers ouder dan 18 jaar; de gespecificeerde beperking is vastgelegd in de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de gespecificeerde service.

Sommige van de services die via de website beschikbaar zijn, kunnen afhankelijk zijn van en / of communiceren met andere websites, platforms en services die eigendom zijn van en / of worden beheerd door derden, afhankelijk van wat gebruikers mogelijk nodig hebben om zich bij die derde partijen te registreren. Platforms en bepaalde informatie. Om toegang te krijgen tot diensten. Gebruikers maken websites, inhoud, gegevens, informatie, applicaties van derden, platforms, goederen, diensten of materialen, dit zal worden beheerst door de voorwaarden en het beleid van genoemde derden. EURODO aanvaardt hiervoor geen verplichting of aansprakelijkheid.

Siteregistratie en privacy

EURODO bepaalt het gebruik van de meeste van haar diensten voorafgaand aan de voltooiing van de overeenkomstige gebruikersregistratie op de website.

De gebruiker moet een ID (ID of login) en wachtwoord voor uw account kiezen om deze op te slaan en met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken.

Het gebruik van het wachtwoord is persoonlijk en niet overdraagbaar, aangezien het niet is toegestaan om het aan derden toe te wijzen, zelfs niet tijdelijk, in die zin moet de gebruiker de nodige maatregelen nemen om het door hem gekozen wachtwoord op te slaan en het niet door derden te gebruiken feesten. Bijgevolg is de Gebruiker als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn wachtwoord met volledige vergoeding door EURODO.

In het geval dat de Gebruiker weet of vermoedt dat derden uw wachtwoord op de Website gebruiken, dient u EURODO zo snel mogelijk op de hoogte te stellen via e-mail help@EURODO.es

De bovengenoemde registratie zal worden uitgevoerd op een manier die rechtstreeks wordt aangegeven in zijn eigen service, alle informatie die door de gebruiker via de services wordt verstrekt, moet waarheidsgetrouw zijn, voor dit doel garandeert de gebruiker de authenticiteit van alle gegevens die u verzendt als gevolg van het invullen de nodige formulieren uit om u op de Services te abonneren. Evenzo garandeert de registrerende gebruiker dat de abonnementsperiode langer is dan 14 jaar.

Evenzo is de gebruiker verantwoordelijk voor het voortdurend bijwerken van alle informatie die door EURODO wordt verstrekt om altijd te reageren op de werkelijke situatie van de gebruiker, in elk geval is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor valse verklaringen of onnauwkeurigheden in wat u doet en schade toebrengen aan EURODO of derden met informatie die bijdraagt aan.

Door zich te registreren op de website, geven gebruikers toestemming en stemmen ze in met het verzenden van informatie naar EURODO (zowel wijzigingen als updates met betrekking tot de website, bijvoorbeeld over activiteiten, producten, diensten, EURODO-aanbiedingen, enz.) Via I) de website, II) berichten die EURODO elektronisch verstuurt naar e-mailaccounts die zijn gekoppeld aan EURODO-gebruikersaccounts, III) SMS-berichten en / en III) oproepen naar mobiele telefoons die door de gebruiker worden verstrekt, kan deze informatie worden gesegmenteerd in overeenstemming met de informatie die ze aan gebruikers verstrekken (leeftijd, locatie, enz.) om de Gebruiker gepersonaliseerde diensten te bieden en hem informatie te sturen die mogelijk relevant is.

Alle gegevens die via de website worden verzameld, zullen worden beschouwd in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.

Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker bezoekt de website op eigen verantwoordelijkheid.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website en de daarop beschikbare diensten zorgvuldig te gebruiken, met volledige inachtneming van de Wet, de goede praktijk en deze Algemene Voorwaarden en, indien nodig, bijzondere voorwaarden, alsook met inachtneming van de moeder van de gebruikers.

De gebruiker gaat er ook mee akkoord de toepasselijke wetten en de rechten van derden te respecteren bij het gebruik van de inhoud en diensten van de website. Evenzo is de reproductie, distributie, verzending, aanpassing verboden of wijziging met welke middelen en in welke vorm dan ook van de inhoud van de website (teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, informatie, databases, geluids- en / of grafische bestanden, logo's, enz.) en andere elementen waaruit de Website bestaat, tenzij vooraf geautoriseerd door de wettelijke eigenaren of wanneer dit wettelijk niet is toegestaan.

In het bijzonder is het de Gebruiker verboden om de volgende acties uit te voeren:

1. Gebruik mechanismen, software of scripts in verband met het gebruik van de website.

2. Blokkeren, herschrijven, wijzigen of kopiëren, behalve in gevallen waarin dit nodig is voor een correct gebruik van de diensten van de websites. Kopieer bijvoorbeeld met behulp van browsertechnologieën zoals

3. Verspreid, reproduceer of openbaar de inhoud van de EURODO-website, gebruikers of derden zonder de voorafgaande toestemming van de copyrighthouder.

4. Elke actie van EURODO die de functionaliteit van de infrastructuur kan verstoren, met name de overbelasting ervan.

5. Gebruik alle materialen en informatie op deze website voor illegale doeleinden en is uitdrukkelijk verboden door deze algemene voorwaarden, evenals de specifieke voorwaarden die in uw geval van toepassing kunnen zijn.

6. Elke actie die op enigerlei wijze (inclusief introductie of uitzending

7. Moedig aan en neem deel aan gedrag dat in strijd is met wetten, regels, voorschriften, gerechtelijke of overheidsopdrachten of overeenkomsten van lokale, nationale of internationale reikwijdte, en dat kan leiden tot burgerlijke aansprakelijkheid of inbreuk kan maken op intellectuele eigendomsrechten, eigendom, privacy, morele principes van het beeld of van een ander type, reeds EURODO of een andere natuurlijke of rechtspersoon.

8. Aanmoedigen of deelnemen aan gedrag dat EURODO, de door EURODO geleverde diensten of zijn imago, naam en reputatie kan schaden.

9. Adverteren, aanbieden of verspreiden van pornografische producten of die in strijd zijn met de wetgeving inzake jeugdbescherming.

10. Hinderen met andere gebruikers (vooral spam)

11. Gebruik door de wet beschermde inhoud (bijvoorbeeld wetten met betrekking tot intellectueel eigendom, handelsmerken, patenten, utiliteits- of esthetische modellen) zonder het recht daartoe te hebben.

12. Stimuleer acties die in strijd zijn met de vrije concurrentie, inclusief acties die gericht zijn op het aantrekken van vooruitstrevende klanten (bijvoorbeeld systemen in de vorm van snaren, sneeuwballen of piramides).

13. De services gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, inclusief de puur verkondigde en niet-uitputtende naam, ruiltransacties, piramidespelen, reclame, marketing, levering van goederen of services, of gebruik van gegevens of materialen die zijn verkregen binnen of via de services, ongeacht of het ontvangt of het een economisch voordeel is of een andere vorm van compensatie, en dat u links naar andere websites gebruikt.

14. Zich voordoen als een andere natuurlijke of rechtspersoon, inclusief een EURODO-werknemer, liegen over uw relatie met een andere natuurlijke of rechtspersoon of wanneer u bijdraagt aan inhoud.

EURODO kan een gebruikersaccount beëindigen en / of de toegang van de gebruiker tot diensten verhinderen of weigeren indien EURODO vaststelt dat, naar haar mening, de gespecificeerde gebruiker deze Algemene Voorwaarden heeft geschonden. Evenzo behoudt EURODO zich het recht voor om een onderzoek in te stellen en gepaste juridische stappen te ondernemen tegen elke natuurlijke of rechtspersoon die, naar de mening van EURODO, de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet nakomt of niet kan schenden, en die feiten aan de autoriteiten kan melden. EURODO kan toegang krijgen tot informatie over het account of account van gebruikers, en deze opslaan en vrijgeven, evenals enige andere inhoud of informatie als dit wettelijk verplicht is of als u te goeder trouw gelooft dat de gespecificeerde toegang, bewaring of openbaarmaking van informatie noodzakelijk is om (a) te voldoen aan juridische procedures, (b) naleving te vereisen deze Algemene Voorwaarden, (c) een reactie op beweringen dat enige inhoud of informatie de rechten van derden schendt, (d) reageren op verzoeken om technische ondersteuning of klantenservice, of (e) bescherming van de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van EURODO , zijn gebruikers of derden.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor enig verlies of schade, direct of indirect, die EURODO kan lijden als gevolg van schending van verplichtingen, verboden of beperkingen vervat in deze Algemene Voorwaarden of in de regels die voortvloeien uit de toepassing en vrijwaart en handhaaft EURODO onschendbaarheid van alle aanspraken, schadevergoedingen, schulden, verliezen, boetes, boetes, kosten en uitgaven die EURODO moest maken indien deze situaties zich voordeden als gevolg van schending door de Gebruikers van de genoemde verplichtingen, verboden of beperkingen.

Content aangeleverd door de gebruiker en / of derden

In bepaalde delen van de Website en de diensten die daardoor worden aangeboden, kunnen Gebruikers en / of derden inhoud (informatie, meningen, afbeeldingen enz.) Publiceren en / of via de Website verzenden.

Gebruikers en / of derden die via de Website en / of per e-mail Inhoud verspreiden, indienen, publiceren of indienen bij EURODO, verklaren wie de eigenaren zijn en alle intellectuele en industriële eigendomsrechten daarop vreedzaam kunnen gebruiken en aan hen hebben verleend. EURODO one onbeperkt, wereldwijd, niet-exclusief, onherroepelijk, eeuwigdurend, overdraagbaar, sublicentie, bruikbaar, reproduceren, distribueren, demonstreren, demonstreren, presenteren, publiceren, uitzenden, verzenden, wijzigen, gebruiken om afgeleide werken te creëren, aanpassen, herformatteren, vertalen en, in het algemeen, alle of een deel van de gespecificeerde inhoud (in welke vorm dan ook) gebruiken op de Website of op een andere website, kanaal, service en distributieplatform zonder enige overeenkomst met EURODO over de verplichtingen jegens de gebruiker.

De rechtmatigheid van intellectuele of industriële eigendomsrechten die overeenkomen met inhoud die door gebruikers en / of derden wordt geleverd, is hun exclusieve verantwoordelijkheid.

EURODO staat de distributie, het beheer of de verzending van inhoud die de kwaliteit van de dienstverlening aantast niet toe. Het is verboden om de inhoud te vereenvoudigen:

1. Die naar verluidt illegaal zijn volgens nationale, openbare of internationale normen, of die naar verluidt illegale activiteiten ontplooien of in strijd zijn met de beginselen van goede trouw.

2. Dat ze niet overeenstemmen met de kwaliteitsparameters van EURODO.

3. Het schendt de fundamentele mensenrechten, het gebrek aan beleefdheid op het web, maakt zich zorgen of kan negatieve meningen van onze gebruikers of derden veroorzaken, en in het algemeen alle inhoud die EURODO ongepast acht.

4. En in het algemeen is dit in strijd met de principes van legaliteit, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, bescherming van de menselijke waardigheid, bescherming van minderjarigen, bescherming van de openbare orde, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, consumentenbescherming en industrieel intellectueel eigendom.

Evenzo behoudt EURODO zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud van de Website te verwijderen die ongepast wordt geacht voor de functies en doeleinden van EURODO.

EURODO zal alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de wettigheid te controleren van de inhoud die gebruikers via de website verzenden, maar aangezien absolute controle over die inhoud niet mogelijk is, is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u plaatst of verzendt. via de Website kan EURODO in het bijzonder niet worden beschouwd als de hoofdredacteur en verklaart uitdrukkelijk dat het zich niet identificeert met enige mening die Gebruikers kunnen uiten via de diensten, voor de gevolgen waarvan alleen de uitgever verantwoordelijk is.

Niettegenstaande het voorgaande, wordt de inhoud periodiek herzien, ingevoegd en gepubliceerd om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsrichtlijnen van EURODO worden nageleefd, zoals die hier worden vermeld.

EURODO heeft geen controle over alle informatie die de gebruiker deelt met andere gebruikers, en daarom is geen van hen verantwoordelijk voor deze informatie.

Als de gebruiker echter weet dat de website informatie of inhoud bevat die mogelijk illegaal is en in strijd is met de algemene voorwaarden, speciale voorwaarden, het privacybeleid of enige andere toepasselijke regelgeving, moet u contact opnemen met EURODO door een e-mail te sturen naar help@EURODO.es

Elke gebruiker die inhoud plaatst die in strijd is met de toepasselijke wetgeving, moet zich ervan bewust zijn dat hij verantwoordelijk moet zijn voor de schade en gevolgen die hieraan zijn verbonden.

EURODO kan illegale of vermeend illegale inhoud verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Om een vriend uit te nodigen

EURODO Gebruikers kunnen vrienden uitnodigen om lid te worden van EURODO. Stuur gewoon een uitnodiging naar uw e-mailadres via het EURODO automatische uitnodigingssysteem. Deze uitnodiging is een eenvoudige tool die EURODO ter beschikking stelt van gebruikers, zodat zij uw contacten de mogelijkheid kunnen bieden zich te registreren bij EURODO.

EURODO zal namens de gebruiker een uitnodiging sturen, met vermelding van u in het doorsturen en in de hoofdtekst van het bericht; Door deze uitnodiging te verzenden, verklaart de gebruiker onder uw eigen verantwoordelijkheid dat u de ontvanger van de uitnodiging kent.

De ontvanger van de uitnodiging zal deze moeten accepteren en de registratieprocedure moeten doorlopen om van de diensten gebruik te kunnen maken.

EURODO zal de gegevens in de uitnodiging niet gebruiken, vooral niet van het e-mailaccount van de ontvanger, die uitsluitend zal worden gebruikt voor het verzenden van de uitnodiging. EURODO zal dit e-mailadres in de toekomst niet opslaan of verwerken.

Gebruikers zullen degenen zijn die zullen reageren op ontvangers als er claims zijn tegen EURODO voor het verzenden van uitnodigingen.

Verantwoordelijkheden en beperkingen

EURODO stelt alles in het werk om fouten in de inhoud die op de Website wordt gepubliceerd te voorkomen, alle inhoud die via de Website wordt aangeboden wordt bijgewerkt, waardoor EURODO het recht heeft om deze op elk moment te wijzigen, EURODO is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit - voor fouten in de inhoud van derden die op de site kunnen voorkomen. Als gevolg hiervan neemt de gebruiker de exclusieve verantwoordelijkheid op zich voor de gevolgen, schade of acties die kunnen ontstaan als gevolg van toegang tot de inhoud van de website, evenals de reproductie of distributie ervan.

EURODO geeft geen garantie en is niet verantwoordelijk voor:

1. Continuïteit van website-inhoud en / of gebrek aan beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website of de technische continuïteit ervan;

2. Geen fouten in inhoud en / of producten;

3. De afwezigheid van virussen en andere schadelijke componenten op de site of op de server die deze ter beschikking stelt;

4. De onkwetsbaarheid van de Site en / of de onkwetsbaarheid van de beveiligingsmaatregelen die erop zijn genomen;

5. In uw geval - gebrek aan bruikbaarheid of effectiviteit van de inhoud, producten en / of diensten van de website;

6. Verliezen of schade veroorzaakt, op dezelfde manier of aan een derde, door een persoon die de voorwaarden, regels en instructies overtreedt die EURODO op de Website plaatst, of als gevolg van een inbreuk op de beveiliging daarvan;

7. Elke andere schade die kan worden veroorzaakt door redenen die verband houden met het niet werken of slecht functioneren van de website of websites waarnaar, indien van toepassing, links zijn gemaakt.

EURODO verklaart echter dat het alle nodige maatregelen heeft genomen, binnen zijn mogelijkheden en technologische stand van zaken, om de werking van de Website te waarborgen en om het bestaan en de overdracht van virussen en andere schadelijke componenten naar gebruikers te voorkomen.

Zoals aangegeven in de vorige secties, kunnen gebruikers via de website een contract sluiten met diensten van derden en andere platforms gebruiken. EURODO is niet verantwoordelijk voor de diensten en zakelijke praktijken van derden (inclusief privacybeleid), ongeacht of de diensten van derden logo's, handelsmerken, namen en / of sponsoring of een andere identificatie van de EURODO-diensten omvatten. Als Gebruikers diensten van derden gebruiken die om persoonlijke informatie vragen, is EURODO op geen enkele manier aansprakelijk voor het gebruik, de ontvangst of de openbaarmaking van informatie door of in verband met de diensten van deze derde partij.

Intellectuele eigendomsrechten

Teksten, ontwerpen, afbeeldingen, audio, databases, logo's, structuur, merken en andere elementen waaruit de website bestaat, worden beschermd door de intellectuele en industriële eigendomsrechten van EURODO en / of hun eigenaren, die naar behoren toestemming hebben gegeven voor opname op de website, ofwel door indiening van het registratieformulier, of in overeenstemming met de overeenkomsten over de overdracht van exploitatierechten die zij met EURODO hebben bedongen.

Elke reproductie, verzending, aanpassing, vertaling, wijziging, openbare bekendmaking of elk ander gebruik van de volledige of een deel van de inhoud van deze website, gemaakt op welke manier dan ook of via een medium, elektronisch, mechanisch of anderszins, is strikt verboden, behalve schriftelijke toestemming van EURODO of eigenaren van derden. Elke schending van deze rechten kan resulteren in gepaste buitengerechtelijke of gerechtelijke civiele of strafrechtelijke vervolging.

EURODO verleent geen licenties of vergunningen voor het gebruik van klassen met betrekking tot uw intellectuele en industriële eigendomsrechten of andere eigendommen of rechten die verband houden met het portaal, de services of de inhoud ervan.

Links

Elke hyperlink, deep, framing of elk ander type virtuele verbinding via telecommunicatienetwerken vanaf een website van de site of URL ('s) naar de website moet vooraf schriftelijk worden geautoriseerd door EURODO, de link moet in elk geval worden geïnstalleerd voor uw startpagina.

EURODO wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van links naar webpagina's van derden op de website, of voor schade of fouten die, als gevolg van een aanwezig virus bij toegang tot of gebruik ervan, de computersystemen (apparatuur en software) van de gebruiker kunnen beïnvloeden.

Toepassing van deze algemene voorwaarden

EURODO behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het ontwerp, de presentatie en / of configuratie van de Website, evenals sommige of alle diensten, te wijzigen en nieuwe diensten toe te voegen, de tijdelijke geldigheid van deze Algemene Voorwaarden valt daarom samen., met de tijd van uw blootstelling totdat ze geheel of gedeeltelijk zullen worden gewijzigd op het moment dat de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

EURODO kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Website en / of een van de webpagina's die de Website integreren, evenals tot de producten en / of diensten die daarin zijn opgenomen, beëindigen, opschorten of onderbreken, zonder de mogelijkheid voor de Gebruiker om te eisen Elke vergoeding na de gespecificeerde beëindiging van de openbaar gemaakte verboden, beperkingen en beperkingen van gebruik eerder in deze Algemene Voorwaarden.

Zoals opgemerkt, vertegenwoordigen deze algemene voorwaarden niet alle regels die van toepassing zijn op de activiteiten van de website, in het bijzonder kan EURODO diensten aanbieden of verlenen via de website, waarbij zij ook zullen handelen in overeenstemming met hun eigen specifieke voorwaarden., en in dit geval zullen ze vooraf aan de gebruikers worden meegedeeld. deelname aan elk van de activiteiten of het ontvangen van diensten onder bepaalde voorwaarden zal in ieder geval het bewijs zijn van hun volledige en volledige aanvaarding; in deze gevallen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op alles wat niet in de individuele voorwaarden is geregeld en niet in tegenspraak is. In geval van tegenstrijdigheid of tegenstrijdigheid tussen hetgeen is uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden en bijzondere voorwaarden die, indien nodig, kunnen worden vastgesteld met betrekking tot de diensten die worden aangeboden op de Website, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.

In het geval dat enige bepaling of bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig (niet van toepassing) worden verklaard door een bevoegde rechtbank, rechtbank of bestuursorgaan, heeft een dergelijke ongeldigheid of niet-toepassing geen invloed op de overige bepalingen. Algemene voorwaarden die in uw geval zijn vastgesteld.

Het niet of niet nakomen door EURODO van enig recht of bepaling vervat in deze Algemene Voorwaarden betekent niet dat men er afstand van doet, behoudens bevestiging en schriftelijke toestemming van haar kant.

Wettelijke bepalingen en gebruiksvoorwaarden EURODO LTD

Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden.

Samenvatting:

1. Merken Ticketeria, Entradaria, Entraderia. Het e-mailadres voor contact help@EURODO.es behoort toe aan EURODO LTD.

2. Organisatoren van evenementen uploaden hun evenementen op eigen verantwoordelijkheid en verbinden zich ertoe om waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken.

3. EURODO LTD is via haar merken Ticketeria, Entradaria, Entraderia de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van de website. Reproductie of verzending van de inhoud van deze site is alleen toegestaan via internet voor informatieve of informatieve doeleinden, met verwijzing naar de bron.

4. EURODO LTD verbindt zich ertoe de gegevens van de Organisator en de kopers effectief te gebruiken, deze zullen worden toegevoegd aan het bestand dat is geregistreerd in de AEPD.

5. U kunt de rechten van LOPD uitoefenen en contact opnemen voor vragen over deze algemene gebruiksvoorwaarden via: help@EURODO.es

6. Er worden geen wijzigingen of terugbetalingen aanvaard op de kaartverkoop zonder de uitdrukkelijke toestemming van de promotor.

Weet je wat dit is?

Voordat u een evenement maakt of een kaartje koopt, is het belangrijk dat u de Servicevoorwaarden zorgvuldig leest en accepteert.

Door het vakje aan te vinken, accepteer ik de Juridische voorwaarden, die u accepteert in het gedeelte Ik ga akkoord met de volgende algemene voorwaarden (Gebruiksvoorwaarden). Elke nieuwe functie of tool die aan de huidige Service kan worden toegevoegd, is ook onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden.

Het lezen en accepteren van deze gebruiksvoorwaarden is een voorwaarde voor het gebruik van de EURODO LTD webservices. Deze gebruiksvoorwaarden regelen de relatie tussen de organisator van het evenement (hierna - de organisator) en, aan de andere kant, de koper of gebruiker (hierna de koper of gebruiker genoemd) met EURODO LTD. e-mail help@EURODO.es

Het gebruik van andere diensten die via de website worden aangeboden, kan onderhevig zijn aan specifieke voorwaarden, die, indien van toepassing, deze gebruiksvoorwaarden vervangen, aanvullen en / of wijzigen. Bijgevolg moet de Gebruiker, alvorens van dergelijke diensten gebruik te maken, de respectieve eigen specifieke voorwaarden zorgvuldig lezen en aanvaarden.

Een gebruiker, bezoeker of koper, en evenementorganisator waarvan zij erkennen dat ze over voldoende wervingsmogelijkheden beschikken, deze Servicevoorwaarden voor dit internet hebben gelezen, begrepen en aanvaard. Toegang, bestendigheid op de website en het gebruik ervan door de gebruiker en de organisator impliceert het lezen en aanvaarden van deze algemene voorwaarden en aanvullende informatiepagina's.

Wat staat er op de site?

De website die wordt gehost onder de domeinnaam die wordt vermeld in het artikel Merken en websites, bevat een platform voor het organiseren van evenementen en het verkopen van tickets. De Algemene Voorwaarden, die in detail worden beschreven, regelen de toegang tot en het gebruik van de website, evenals de inhoud ervan. EURODO LTD kan deze inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, bijwerken of verwijderen.

Elk ander gebruik dan het doel van deze website blijft uitdrukkelijk verboden in deze gebruiksvoorwaarden. De Organisator weigert dus om deze website te gebruiken voor illegale doeleinden of acties die leiden tot een schending van de rechten en belangen van EURODO LTD, zijn leden en / of derden op een manier die het normale gebruik van beide diensten belemmert of verstoort. en de website.

Een gebruiker die, opzettelijk of door een fout, een van de voorgaande verplichtingen schendt, is aansprakelijk voor alle geleden schade en verliezen.

EURODO LTD behoudt zich het recht voor om vermeend of illegaal geplaatste inhoud te modereren, op te schorten of niet te publiceren. behoudt zich het recht voor om de profielen van organisatoren of gebruikers die niet voldoen aan deze wettelijke voorwaarden te verwijderen, een dergelijke opschorting of intrekking geeft op geen enkele manier recht op schadevergoeding.

Plicht

EURODO LTD via de website in het artikel "Merken en websites" en andere partners van het EURODO LTD-netwerk fungeren als een eenvoudige tussenpersoon bij de aan- en verkoop van tickets voor evenementen en hun advertenties. EURODO LTD is op geen enkele manier verantwoordelijk voor misbruik van de tool door de Organisator, maar verbindt zich ertoe om, naar beste vermogen, de waarheidsgetrouwheid van de Organisatoren te controleren aan de hand van de profielinformatie verstrekt door de geregistreerde gebruiker.

EURODO LTD neemt niet deel aan communicatie of in de relatie tussen de gebruikers en de organisatoren, omdat het niet verantwoordelijk is in het geval dat het evenement uiteindelijk niet plaatsvindt, in elk geval, en zoals alle claims met betrekking tot kwaliteit of grondigheid in Als u een evenement ontwikkelt, moet de claim rechtstreeks worden gericht aan de organisator, waaraan EURODO LTD niet deelneemt of verantwoordelijk is voor de inhoud van informatie over het evenement georganiseerd door de organisatoren via de website Tickets.EURODO.com.

EURODO LTD treedt alleen op als tussenpersoon tussen de organisatoren en kopers bij de verkoop van:

1. Het bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid als de informatie over het evenement die door de organisator wordt gepubliceerd onjuist is of als het evenement niet plaatsvindt. In dit geval moeten alle claims worden gericht aan de organisator van het gespecificeerde evenement, waarbij aanvaarding van de Servicevoorwaarden EURODO LTD vrijwaart van elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de publicatie van valse informatie over het evenement of de annulering van het evenement.

2. In het geval dat de aankoop van tickets of producten wordt uitgevoerd via de betalingsgateway namens de Organisator EURODO LTD, is niemand verantwoordelijk voor claims van sommige kopers met betrekking tot de teruggave van het EURODO LTD-bedrag. zal naar behoren op de website informeren of de betaling is gedaan via de betalingsgateway van de Organisator.

3. Niet verantwoordelijk voor de vorm of omstandigheden waarin de finalist het evenement organiseert. Eventuele claims met betrekking tot de kwaliteit of de grondigheid van het evenement dienen uitsluitend en exclusief te worden gericht aan de organisator van het evenement.

4. U bent vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de opname door de promotor of een andere derde partij van een geregistreerd merk, domeinnaam of enige vermelding die het woord EURODO LTD bevat in elke vorm van ondersteuning die u aantoont en gepubliceerd wordt. gebruikers en kopers.

De organisator zal EURODO LTD beschermen tegen verlies of schade als gevolg van propaganda van valse gebeurtenissen en / of publicatie van onjuiste of valse informatie. Voor dit doel behoudt EURODO LTD zich het recht voor om gepaste juridische stappen te ondernemen tegen organisatoren die informatie publiceren over valse gebeurtenissen.

Over het proces van kopen en verkopen

Aankoopprocedure

De aankoopprocedure is als volgt:

I. Het type en nummer van de overeenkomstige vermeldingen worden geselecteerd.

II. De persoonlijke gegevens van de koper worden ingevoerd (naam, e-mailadres en andere gegevens die door de promotor en / of website in aanmerking worden genomen)

III. De koopknop wordt ingedrukt, waarna deze wordt doorgestuurd naar de betalingsgateway

IV. Betalingsgegevens ingevuld

Aankoopbewijs

De koper ontvangt de relevante gegevens per e-mail. Dit document is altijd het aankoopbewijs op dit aankoopbewijs. Organisatorgegevens worden verzameld van het evenement zodat de koper informatie over hem heeft.

Opname problemen

Als u problemen ondervindt tijdens het aankoopproces, neem dan contact op met help@EURODO.es. In geen geval worden wijzigingen of restitutie van de kosten van tickets voor reeds afgesloten contracten echter geaccepteerd.

Wat behoort tot EURODO LTD?

Sites die in het artikel "Merken en sites" terecht zijn gekomen: werk en veiligheid

EURODO LTD zal zorgen voor de goede werking van de website, de juistheid van de gepubliceerde gegevens en de computerbeveiliging met betrekking tot de website voor zover mogelijk, maar EURODO LTD is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen die in de inhoud van de website kunnen voorkomen, of garanderen dat virussen of andere schadelijke elementen die door derden zijn geïntroduceerd, schade of wijzigingen aan het computersysteem kunnen veroorzaken.

Als gevolg hiervan is EURODO LTD niet verantwoordelijk voor de schade die dergelijke elementen kunnen toebrengen aan de gebruiker, organisator of derden. EURODO LTD kan niet aansprakelijk worden gesteld, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor schade die is opgelopen als gevolg van misbruik van deze Website of de inhoud ervan door gebruikers, noch voor enige actie die wordt ondernomen op basis van de informatie die erop wordt verstrekt.

Intellectueel eigendom

EURODO LTD is eigenaar van de domeinnamen die worden vermeld in het artikel Merken en websites en beheert de tool voor het maken en beheren van evenementen, daarom is EURODO LTD de eigenaar van alle URL's die toegang hebben tot evenementen. Georganiseerd door de gespecificeerde website, reproductie of verzending is toegestaan. De inhoud van de website is uitsluitend bedoeld voor informatieve of informatieve doeleinden en staat, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld en gerespecteerd, de reproductie of verzending van de inhoud van de website voor andere dan de aangegeven doeleinden toe zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EURODO LTD.

De organisator draagt aan EURODO LTD de rechten over om de inhoud die via de websites wordt aangeboden te communiceren en publiekelijk te verspreiden, en om ze te wijzigen om ze aan te passen aan de technologieën van de website Tickets.EURODO.com, en garandeert ook de wettelijke eigendom of verwijdering. aan de gespecificeerde rechten.

Alle handelsnamen, logo's, handelsmerken of onderscheidende merken van welke klasse dan ook die op de sites voorkomen, zijn eigendom van EURODO LTD of derden, zonder te begrijpen dat het gebruik van en de toegang tot EURODO LTD en het gebruik van haar diensten het recht van de Gebruiker toeschrijven aan de genoemde merken, merken of logo's.

EURODO LTD is in ieder geval niet verantwoordelijk voor de meningen van gebruikers via de website.

Hoe zit het met mijn intellectuele eigendom?

De organisator is als enige verantwoordelijk voor het auteurschap of de registratie van de rechten om de afbeeldingen, video's en teksten te gebruiken die worden gebruikt om uw evenement aan te passen, waardoor EURODO LTD in alle gevallen intact blijft in het licht van eventuele claims.

Door deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verleent de organisator EURODO LTD toestemming om zijn handelsmerken of commerciële namen te reproduceren en te gebruiken met het oog op het leveren van de diensten beschreven bij de uitvoering van genoemde dienstverlening. Eventuele claims die door de gebruiker of de organisatoren kunnen worden ingediend met betrekking tot intellectueel eigendom, kunnen worden ingediend door een e-mail te sturen naar help@EURODO.es

Links naar derden

EURODO LTD aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot links (links) waarmee de gebruiker toegang heeft tot de voordelen en diensten die door derden via de website worden aangeboden, op voorwaarde dat deze zich buiten de website bevinden. Daarom is EURODO LTD niet verantwoordelijk voor de informatie die erin staat of voor eventuele gevolgen die uit dergelijke informatie kunnen voortvloeien. EURODO LTD behoudt zich ook het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving links te verwijderen die op de site verschijnen.

Als een gebruiker of derde partij merkt dat dergelijke links mogelijk in strijd zijn met de wet, goede zeden of openbare orde, moet u EURODO LTD hiervan op de hoogte stellen via e-mail help@EURODO.es

Retour- en retourbeleid

Zodra een ticket is gekocht via EURODO LTD, wordt het niet vervangen door een ander en wordt het niet terugbetaald, tenzij het evenement wordt geannuleerd.

Restitutie, in geval van annulering, kan door de Organisator worden gedaan binnen vijftien dagen vanaf de datum van de openbare aankondiging van de annulering, als de opschorting plaatsvindt na meer dan de helft van de show, zijn er geen terugbetalingsvoorwaarden, klimatologisch niet geven recht op restitutie van de toegangsprijs.

EURODO LTD neemt niet deel aan de communicatie of in de relatie tussen de gebruikers en de organisatoren, omdat het niet verantwoordelijk is als het evenement uiteindelijk niet plaatsvindt, in elk geval, en welke claims, gespecificeerde kwaliteiten of zorgzaamheid, in welk geval het wordt gerealiseerd bij het ontwikkelen van een evenement, de claim moet worden gericht aan de organisator.

Hoe kan ik me uitschrijven voor de dienst?

De gebruiker kan zich op elk moment uitschrijven voor de dienst. EURODO LTD zal niet om een rechtvaardiging vragen om een effectieve terugroepactie uit te voeren, hoewel yes zich het recht voorbehoudt om zich vertrouwd te maken met de redenen voor de genoemde terugroepactie met het einde van de statistieken en verbetering van de service, de Organisator zal op elk moment om zijn beoordeling vragen. tijd per e-mail help@EURODO.es

Bovendien behoudt EURODO LTD zich het recht voor om de activiteiten te beëindigen van gebruikers of organisatoren die niet voldoen aan de wettelijke vereisten die zijn verzameld in deze servicevoorwaarden.

Hoe zit het met privacy?

Privacy van de organisator

EURODO LTD bepaalt het gebruik van zijn diensten door het eerder invullen van het overeenkomstige gebruikersrecord, waarin u een geldig e-mailadres moet hebben.

De organisator garandeert dat de persoonlijke gegevens die aan EURODO LTD zijn verstrekt waar zijn en zijn verantwoordelijk voor het informeren van EURODO LTD over eventuele wijzigingen of updates. De organisator is dus als enige verantwoordelijk voor het reageren op valse of onnauwkeurige informatie die werkt en gegevens die u verstrekt in uw relaties met andere gebruikers.

Tijdens het registratieproces als Organisator wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren, dat verantwoordelijk is voor de vertrouwelijkheid ervan. In geval van gebruik zonder een geautoriseerde naam en gebruiker of enige andere inbreuk op de beveiliging, stemt de Organisator ermee in EURODO LTD in grote beknoptheid op de hoogte te stellen, EURODO LTD zal niet aansprakelijk zijn voor schade of verliezen die kunnen voortvloeien uit het niet naleven van deze verplichting.

De organisator wordt erop gewezen dat zijn professionele contactgegevens toegankelijk zijn voor elke gebruiker van de website en hij is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens in overeenstemming met de huidige regelgeving. Persoonlijke gebruikers die toegang krijgen via dit portaal kunnen uw rechten op toegang, correctie, annulering en bezwaar uitoefenen via e-mail naar help@EURODO.es

Privacy van de koper

Om correct een aankoop te doen, moeten gebruikers de velden voor voor- en achternaam en e-mailadres invullen. Wanneer u uw gegevens aan EURODO LTD verstrekt, gaat de gebruiker ermee akkoord dat EURODO LTD uw gegevens mag gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden. Evenzo, en voor de juiste werking van het systeem, moet de gebruiker EURODO LTD op de hoogte brengen van alle wijzigingen die hierop betrekking hebben, waarbij altijd wordt gereageerd op de juistheid ervan.

EURODO LTD kan het IP-adres van de Koper en de navigatiegegevens die op de website worden gegenereerd, verzamelen om mogelijke frauduleuze doeleinden op internet te identificeren, evenals om inhoud aan te bieden die meer is afgestemd op de behoeften van de gebruiker en om een betere navigatie-ervaring te verkrijgen. op de site.

EURODO LTD behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaringen te wijzigen, altijd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, deze wijzigingen zullen op elk moment op internet worden verzameld en we raden u aan om deze gebruiksvoorwaarden ter informatie te bekijken.

Hoe zit het met mijn persoonlijke gegevens?

EURODO LTD leeft de verwerking van persoonsgegevens van zijn gebruikers na in overeenstemming met de huidige wetgeving van de Europese Unie, in het bijzonder met de organieke wet op gegevensbescherming en de ontwikkelingsregels, waarvoor het de technische en organisatorische maatregelen neemt die nodig zijn om verliezen te voorkomen , misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van de verstrekte persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek, de aard van de gegevens en de risico's waaraan ze zijn blootgesteld.

De verstrekte gegevens worden opgenomen in het personeelsgegevensbestand van de personage, dat naar behoren is geregistreerd bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming, waarvoor EURODO Technologies, S.L.y verantwoordelijk is. Zijn doel:

1. Om de levering van diensten via de EURODO LTD-website en andere websites te beheren.

2. Geef commerciële informatie over diensten die u mogelijk interesseren.

3. Verstrek gegevens aan derden om de dienst beter te kunnen gebruiken.

Voor de levering van de diensten die worden beschreven in deze gebruiksvoorwaarden, heeft EURODO LTD toegang tot de persoonlijke gegevens van elke genoemde Organisator, waarbij hij als zodanig de gegevens van zijn klanten en bestellingen begrijpt om technische assistentie te bieden, de toegang en het werk te vergemakkelijken. evenementen van de Organisator die optreedt als Beheerder van het beroep, evenals de gegevens van kopers en hun sollicitaties.

EURODO LTD verbindt zich ertoe alle verplichtingen na te leven die met u als behandelingsmanager kunnen overeenkomen, in overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december over de bescherming van persoonsgegevens en aanvullende bepalingen daarbij, en verbindt zich ertoe de gegevens te verwerken in overeenstemming met de instructies die het bedrijf heeft ontvangen.

EURODO LTD verbindt zich ertoe om geen gegevens te verspreiden, toe te passen of te gebruiken om toegang te krijgen tot een ander doel dan expliciet vermeld, en ook om geen bestanden of gegevens openbaar te maken, over te dragen, toe te wijzen of anderszins over te dragen aan degenen die er toegang toe hebben, mondeling of schriftelijk. , elektronisch of op papier, zelfs niet voor conservering of plaatsing.

De gebruiker kan zijn recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van de LOPD door een e-mail te sturen naar help@EURODO.es

U moet uw identiteit verifiëren, dus u moet een fotokopie van uw identiteitsbewijs bij de verstrekte e-mail voegen.

Met betrekking tot commerciële communicatie stemt de gebruiker ermee in deze per e-mail te ontvangen aan EURODO LTD en gedeeltelijk van de organisator van het evenement door het veld in de actie in de aankoopbevestiging aan te vinken. Stemt er ook mee in om commerciële communicatie te ontvangen na vrijwillige registratie in een andere sectie die hiervoor op de website beschikbaar is.

Bovendien accepteren de Organisatoren die bij EURODO LTD zijn geregistreerd bij een van hun partners de ontvangst van commerciële communicatie met betrekking tot verbeteringen of nieuwe functies van het platform, evenals communicatie met betrekking tot producten of diensten die gerelateerd zijn aan, vergelijkbaar zijn met of complementair zijn aan de aangeboden service. door EURODO LTD.

Wat doe je met cookies?

De EURODO LTD-website kan cookies gebruiken wanneer een gebruiker zijn sites en webpagina's bezoekt, de cookies die op internet kunnen worden gebruikt, zijn alleen gekoppeld aan de browser van een specifieke computer (anonieme gebruiker) en verstrekken geen persoonlijke gegevens. Gebruiker: cookies zijn alleen voor interne doeleinden, bijvoorbeeld voor internettoegangsstatistieken; de gebruikte cookies kunnen de cookies van andere providers of websites niet lezen. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser zo te configureren dat hij meldingen op het scherm ontvangt wanneer cookies worden ontvangen en de installatie van cookies op uw harde schijf verhindert.

Verstuurt u spam?

EURODO LTD gebruikt geen spammethoden en zal alleen gegevens verwerken die de gebruiker verzendt via de elektronische formulieren die beschikbaar zijn op deze website of per e-mail. De verwerking van persoonsgegevens, evenals het verzenden van commerciële communicatie via elektronische middelen, zijn in overeenstemming met de organieke wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens en de wet 34/2002 van 11 juli, diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.

Hoe kan ik dit melden?

In het geval dat een gebruiker, bezoeker of derde partij feiten of omstandigheden in overweging neemt die de illegale aard van inhoud op entraadium.com of het gebruik ervan onthullen, dient u contact op te nemen met EURODO LTD via

Om dit te doen, moet u uw persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en de vermeende illegale activiteit op de website verstrekken.

Zijn er aanpassingen mogelijk?

EURODO LTD behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, die naar behoren zal worden gecommuniceerd op de website, daarom raadt het de gebruiker aan om ze periodiek te controleren om er informatie over te ontvangen.

Op basis van welke wetgeving worden ze ontwikkeld?

Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, wet 7/1998 betreffende de algemene voorwaarden voor het sluiten van contracten, algemene wet 26/1984 betreffende de bescherming van de consument en gebruikers, Wet 7/1996 betreffende de regulering van de detailhandel en het aantal toepasselijke wettelijke bepalingen.

Op welke huidige wetgeving en jurisdictie is dit allemaal gebaseerd?

Deze voorwaarden worden beheerst door Engels recht, de partijen komen overeen om, naar uw keuze, voor de oplossing van conflicten en met een ontslagbrief uitgedrukt in een andere jurisdictie, over te dragen aan rechtbanken en tribunalen die uiteindelijk bevoegd zullen zijn.